Tšhomišano le UJ e tla thuša dialoga gore di itshepe

Richard Maponya: Tšhomišano le UJ e tla thuša dialoga gore di itshepe

Monyako wa monyetla ka go mafapha a kgwebo o swanetše go bulwa le gore batho ba bafsa ba hlohleletšwe go bjala setšo sa kgwebo. Se e bile maikutlo a rakgwebo o mogolo, Nga Richard Maponya ge a be a hloma tšhomišano le Fakhalithi ya Taolo ya Yunibesithi ya Johannesburg (UJ) ka Labone, 4 Phupu 2015.

Tšhomišano e tlišitše dikenywa ka go saena Memorantamo wa Kwano (MoU) wo maikemišetšo e lego go fetišetša mabokgoni a kgwebo go tšwa go bao ba atlegilego ka lefapheng le. Tšhomišano gape e akaretša gore Bokgobapuku bja UJ bo tla hloma polokelo ya dipoledišano le dingwalo tšeo di laetšago bophelo le dinako tša Nga Maponya.

Ge a be a bolela, Nga Maponya o rile setswalle magareng ga UJ le Setheo sa Kgwebo sa Richard Maponya se tla tliša phetogo yeo e tla go kgontšha baithuti gore e be batho ba kgwebo bao ba nago le tshedimošo bao ba botago mmušo gannyane ka tša pabalelo le dithentara. Tšhomišano e tla dira gore baithuti bao ba ingwadišeditšego dithuto tša kgwebo tšeo di abago ke UJ le Setheo ba hwetše boitemogelo bja nnete bja mošomo ka kabo ya go ithuta go go nago le boleng le dithekniki tša go ruta, gammogo le go hwetša boitemogelo bja maleba go tšwa go baetapele ba intasteri.

Go tšwelapele, Yunibesithi e tla etapele go hwetša dingwalwa tše bohlokwa, difaele, difilimi le dikgatišo tša Nga Maponya ka ga dipolelo tša kgwebo, histori le leeto la tša bophelo bja gagwe. Nga Maponya o tsebega bjalo ka motseta wa tlhabollo ya ekonomi ya lokheišeneng ka mo Afrika Borwa le kontinente ya Afrika. Diketelo tša gagwe go la Brazil nakong ye e fetilego go mo hlohleleditše gore a matlafatše bafsa ba Afrika Borwa ka go šomiša thuto ge a fetišetša tsebo ya gagwe ya kgwebo mo setšhabeng.

Prof Daneel van Lill, Hlogophethiši ya Lefapha: Fakhalithi ya Taolo, UJ, o rile Nga Maponya ke o mongwe wa diketapele tša tlhabollo ya ekonomi ka mo Afrika Borwa le gore setswalle sa gagwe le UJ se bile le mohola mabakeng a mantši. “Bokgobapuku bja UJ bo tla boloka bohwa bja Nga Maponya. Re tla ba le dipoledišano le yena go ruta meloko ya ka moso ka ga kgwebo le go ba hlohleletša ka wa rena go tšwa setšhabeng sa selegae sa Soweto,” gwa realo Prof van Lill.

Bao ba bego ba le gona mo tshaenong e be e le maloko a mangwe a Komitiphethiši ya Taolo (MEC) a UJ Mna Eric Sogocio, Mongwaledi wa Mathomo: Kantoro ya Botseta ya Brazil. Maloko a mangwe a lapa la Maponya le bona e be ba le gona ge go saenwa. “Kabelano ya maitemogelo magareng ga Brazil le Ditheo tša Afrika Borwa bjalo ka Setheo sa Kgwebo sa Richard Maponya e tliša seabe se se botse go bokamoso bja ekonomi ya Afrika Borwa,” gwa realo Mna Sogocio.

UJ ga bjale e tla aba mafarahlahla a ditshepedišo tša Setheo. Yunibesithi gape e tla šoma bjalo ka setho sa ditlhahlobo seo se beilwego le go dumelelwa go baithuti bao ba ingwadišeditšego mananeo a dithuto le Setheo, go fihlela nako ye Setheo se dumeletšwego e bile se kgona go dira mošomo o ka bo sona. Se se tla dirwa go ya le ka dipholisi le ditshepedišo tša maleba tša UJ

UJ ga bjale e tla thuša, ka tšhomišano le Setheo le go ya ka Setheo sa Tlhabollo ya Didirišwa le Mmotlolo wa Taolo ya Leago (IRDAS), ka tlhamo ya didirišwa tša tlhahlo le mananeo a dithuto ao a tla go aba ke Setheo go baithuti. UJ e tla aba bašomi bao ba nago le bokgoni gore go thongwe ka bjako ka tlhahlo le go ruta baithuti bao ba ingwadišitšego.

Mabokgoni a kgwebo le mafolofolo a kgopolo ya kgwebo a Nga Richard Maponya di bile le khuetšo e kgolo kudu go tlhabollo ya kgwebo ka mo Afrika Borwa e bile phihlelelo go bolotadingwalwa tše go tla fa baithuti menyetla ya go ithuta yeo ka ntle le pelaelo e tla go ba le mohola kudu. Mehola e bjalo e tla akaretša go dira bonnete bja gore Lefapha la Tšhomišano ka go Thuto la UJ le fiwa monyetla wo o lekanego gore le holege thwii go tšwa go ditshepedišo tša mananeo a tokišetšo ya mošomo a Setheo, go swana le mananeo a tlhahlo ya mošomong, mananeo a go ithuta le tlhahlo ya mošomong, mabokgoni, sehlopha sa ditsebi, dipoledišano, dikhonferense, dithutofahlošo go setšhaba, le mananeo a kgwebo ka tšhomišano le Mokgatlo le Setheo.

Tšhomišano e tla katološa sehlopha sa baithuti bao ba holofetšwego ka mo UJ. Gape, Nga Maponya o tla re ka bo yena a boledišana le baithuti ka diphapošing tša borutelo ge go kgonega gore a dire bjalo. Leinapapatšo la Nga Maponya le tla kgontšha UJ go hlama dikamano le batho ba maemo a godimo le dihlongwa, gomme la dira gore dikamano di hole bobedi UJ le Setheo sa Nga Maponya.

Share this

Latest News

All News